?> ?>

Thời trẻ say sưa việc nước non

Về hưu Nhiệm vụ đã vuông tròn

Xưa nơi chiến tuyến bên đồng đội

Nay Chốn quê nhà cạnh cháu con

Hoa nở trên giàn chim nhảy nhót

Cá bơi trong bể cháu lon ton

Ung dung ngắm cảnh lòng thanh thản

Chân lý đời người giữ mãi son