?> ?>

Bỏ lại sau lưng những nỗi sầu
Bao nhiêu khó nhọc với lo âu
Tiễn năm Mậu Tuất,chào từ biệt
Kỷ hợi xuân sang đón mạnh giầu

Xuân kỷ hợi 2019

Trần Tuấn Hải