Các anh Trấn giữ đảo khơi xa

Mảnh đất thiêng liêng của nước nhà

Thuở trước cha ông đi mở cõi

Ngày nay con cháu dựng sơn hà

Muôn trùng sóng cả không hề nản

Bão Táp mưa ngàn quyết vượt qua

Tổ quốc ghi ơn người chiến sĩ

Vững vàng tay súng giữa Trường Sa.

Trần Tuấn Hải