?> ?>

Lặng im ví tựa vàng mười
Nói lời thân thiện mọi người dễ nghe
Những gì thiên hạ khen,chê
Mỉm cười suy ngẫm mọi bề đúng,sai
Sự đời ai tỏ hơn ai
Gương đời phản chiếu đức,tài,đục,trong.

Trần Tuấn Hải