?> ?>

Các bác cao niên ở phố tôi

Ngày nào cũng muốn đến sân chơi

Sáng đôi ba hiệp còn chưa nghỉ

Chiều bốn năm keo cũng chẳng thôi

Ông lão dọn sân và dựng cột

Bà già lấy bóng để bơm hơi

Sau giờ mãn cuộc ta đều mệt

Áy thế còn xem chửa đã đời.

Trần Tuấn Hải