Núi cao vách đá dốc cheo leo

Thác đổ rì rào tiếng suối reo

Vi vút rừng thông vờn gió núi

Đám mây lơ lửng hỏi ai treo.