Nguyên văn chữ Hán của bài kệ:

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch

Ðối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.

Bản dịch:

Cõi trần vui Đạo cứ tuỳ duyên

Đói bụng ăn ngay mệt ngủ liền

Báu vật trong nhà thôi tìm kiếm

Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền

Phật Hoàng Trần Nhân Tông