Thi đàn bạn hữu kết nên duyên

Gặp gỡ giao lưu khắp mọi miền

Anh chốn cao nguyên vừa xuống tới

Em nơi cửa biển cũng lên liền

Gần nhau phấn khởi tình thêm thắm

Tạm biệt ưu tư nghĩa chẳng quên

Gắn kết lòng người luôn quý trọng

Tinh thần tươi trẻ khỏe vô biên.

Tần Tuấn Hải